Modele pomocy społecznej w polsce

Głównymi odbiorcami pomocy społecznej w Polsce są osoby mieszkające w Małych miastach i wsiach, głównie na północy i wschodzie kraju. W obszarach tych występuje Silna nadreprezentacja odbiorców pomocy społecznej (40% droits h. h. Wi 60% klientów pomocy społecznej). Ponad 80% Pobiera zasiłki dłużej niż 10 lat. około 20% z nich pracuje, OK. 30% jest zarejestrowana jako bezrobotna, szukaniem pracy nie jest zainteresowane 44%. Dla 75% Rodzin objętych POMOCA społeczną Głównym źródłem dochodów są różnorakie świadczenia pomocowe oraz Praca w szarej strefie [5]. Kolejnym czynnikiem zwiększającym poziom bezrobocia jest Utrata świadczeń socjalnych w razie podjęcia pracy – w badaniu Diagnoza Społeczna 2007 motif Ten podało 18% badanych [6].

Pomoc Społeczna w Polsce według ustawy z dnia 12 Marca 2004 r. o społecznej pomocy [1]-instytucja Polityki Społecznej mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych II życiowych je doprowadzenie do usamodzielnienia. MODELE pomocy społecznej. Modèle skandynawski-socjaldemokratyczny-podstawą jest Prawo do zatrudnienia, zapewniane lub wspierane przez Państwo; Cechy Główne: aktywizacja kobiet ZAWODOWA, założenie, je że potrzeby socjalne obywateli mają być zaspokajane Gł. na rynku pracy, un niezassjone na rynku mają być zaspokajane przez Państwo; Zaspokajanie potrzeb przez Państwo est-środkiem utrzymywania pomocy społecznej jest stromo progresywny système podatkowy: podatki są proporcjonalnie większe w procentach OD dochodów, Dużo większe w lutteur Bogaci/Biedni, Bogaci płacą Dużo więcej proporcjonalnie. Przy wieloletnim okresie prospérité Gospodarek skandynawskich, Państwo mogło zbudować bardzo rozbudowany système Usług socjalnych; gèsta Sieć wielofunkcyjnych Placówek pomocowych przejmowała tradycyjnie opiekuńcze RODZINNE zadania przypisywane kobietom-żłobki, dzienna Opieka, ITD popołudniowa. Priorytetem tej pomocy jest Opieka nad dziećmi. Wytworzyło się poczucie, że KORZYSTANIE z pomocy socjalnej nie stygmatyzuje. Konsekwencja Społeczna modelu: za tym modelem, za jego realizacją poszły zmiany w symfoniach rodzinnym. Przykazywani funkcji opiekuńczych i wychowawczych instytucjom państwowym, Rodzina sprawie się grupą wspieraną przez Państwo w tych swoich funkcjach, które dawniej pełniła Rodzina. Modèle rezydualny-liberalny-(résiduel (?) pozostałość)-najpełniej realizowany w Royaume-Uni i USA. W UK najpełniejszy wyraz Ten modèle uzyskał za czasów Margaret Thatcher, czołowej zwolenniczki liberalizmu.

Obywatele samodzielnie zaspokajają swoje potrzeby socjalne. Jeśli już jest jakiś Wpływ, à tylko zachęcanie Rodzin i Społeczności w zakresie samoorganizacji-ulgi podatkowe za prowadzenie działalności pomocowej. Państwo pomaga w ograniczonym zakresie, Wypełnia Luki niezapełnione przez pomoc obywatelską. Bardzo Nisko jest pułap, na którym, osoby mogą liczyć na pomoc państwa. Pomoc państwa nad biednymi je niedostosowanymi Społeczne. Pracownik socjalny à Ostatnia Deska Ratunku. Znaczna część pomocy społecznej, tej która ma wspierać w rozwiązywaniu problemów, zachęcać ne Aktywności, realizuje się przez organizacje pozarządowe. Amerykański modèle badacze porównują do modelu rezydualnego panującego z rządów Thatcher w Royaume-Uni. Państwo Usuwa się, UNIKA interwencji w zakresie pomocy społecznej, Choć durer nie Można powiedzieć, że nie ma udziału-są federalne fundusze.